Ład ekologiczny

Ład ekologiczny

Ład ekologiczny

- Plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego zapewnia narzędzia i pomysły, które mają wspierać zrównoważony wzrost sektora – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski. Realizując Europejski Zielony Ład KE zobowiązuje się m.in. do premiowania ekoprodukcji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz promowanie żywności wytworzonej w gospodarstwach ekologicznych.
Żywność i nauka

Żywność i nauka

Badania naukowe powinny się bezpośrednio przekładać na wzrost bezpieczeństwa żywności w Europie. Dlatego od 27 marca 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. - Większa przejrzystość prac naukowych zwiększy zaufanie konsumentów – powiedziała komisarz Stella Kyriakides.
Bezpieczne i odporne lasy

Bezpieczne i odporne lasy

- Ryzyko pożarów lasów jest spotęgowane rosnącymi temperaturami i nasilającymi się suszami, zatem kluczowe znaczenie mają lepsza ochrona, prewencja i szybsza reakcja – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans. KE zaproponowała nowe wytyczne, których realizacja może przyczynić się do ograniczenia zagrożenia dla obszarów leśnych w skali globalnej.
Praworządność: Polska w Trybunale

Praworządność: Polska w Trybunale

Komisja Europejska kieruje sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów i zwraca się o zarządzenie środków tymczasowych. Miałyby one polegać m.in. na zawieszeniu przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do orzekania w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego.
Kolejne miliardy z SURE

Kolejne miliardy z SURE

Prawie półtora miliarda euro otrzymała Polska w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W sumie Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. Pożyczki w ramach SURE pomagają uporać się z nagłym wzrostem wydatków na utrzymanie zatrudnienia.
Program UE dla zdrowia

Program UE dla zdrowia

To ambitny i ukierunkowany program finansowania na lata 2021–2027, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich politykach i działaniach Unii zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. Budżet 5,1 mld euro umożliwi prowadzenie ukierunkowanych inwestycji, aby zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej.
Cyfrowy Erasmus+

Cyfrowy Erasmus+

Ponad 28 mld euro na wspieranie mobilności i możliwości uczenia się przeznaczy w ciągu najbliższych 7 lat UE. Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac Erasmus+. - Fakt, że budżet programu niemal się podwoił, świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji, uczenia się przez całe życie i młodzieży – powiedziała komisarz Marija Gabriel.
Szczepionkowy inkubator

Szczepionkowy inkubator

Nową procedurę ułatwiającą i przyspieszającą zatwierdzanie szczepionek dostosowanych do nowych wariantów COVID-19 proponuje KE. Dzięki temu do obrotu trafią skuteczne preparaty dopuszczone na podstawie mniejszego zestawu dodatkowych danych przedkładanych Europejskiej Agencji Leków. Przyspieszenie procedury jest jednym z głównych działań Inkubatora HERA.
Europa dla dzieci

Europa dla dzieci

Pierwszą kompleksową strategię na rzecz praw dziecka przyjęła Komisja Europejska. Obejmuje ona m.in. wniosek dotyczący gwarancji dla dzieci w celu promowania równych szans najmłodszych obywateli UE zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując inicjatywy KE, we współpracy ze światowymi organizacjami, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.