Bardziej przejrzyste Airbnb

Bardziej przejrzyste Airbnb

Bardziej przejrzyste Airbnb

Ostateczna oferta cenowa, rozróżnienie między prywatnymi i komercyjnymi ofertami zakwaterowania, łatwiejsze rozstrzyganie sporów – to zmiany, jakie wprowadza platforma cyfrowa Airbnb. To wynik wezwania ze strony Komisji Europejskiej i unijnych organów ds. ochrony konsumentów z lipca 2018 r. Airbnb pośredniczy w krótkoterminowym wynajmie mieszkań i domów, głównie turystom, a utrzymuje się z prowizji.
EIT: strategia 2021-2027

EIT: strategia 2021-2027

Komisja Europejska zaproponowała aktualizację podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także strategię na lata 2021-2027, która zostanie przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dyskusji i ewentualnego przyjęcia.
UE zostaje obserwatorem GRECO

UE zostaje obserwatorem GRECO

Kwestia udziału UE w Grupie Państw przeciwko Korupcji omawiana była od 2011r. Ostatecznie decyzją Komitetu Ministrów z 10 lipca br., UE zostanie jej obserwatorem, podkreślając tym samym dobrą współpracę pomiędzy UE a Radą Europy.
Prognoza gospodarcza – lato 2019r.

Prognoza gospodarcza – lato 2019r.

Polska gospodarka będzie w tym roku rozwijała się w tempie 4,4 proc. PKB – ocenia KE w najnowszej prognozie. W 2019 r. gospodarka UE jako całość będzie rosnąć siódmy rok z rzędu, a wzrost odnotują wszystkie państwa wspólnoty. Dynamice wzrostu mogą zagrozić czynniki zewnętrzne m.in. konfrontacja handlowa Chin i USA oraz napięcia na Bliskim Wschodzie.
Potwierdzenie współpracy na szczycie w Kijowie

Potwierdzenie współpracy na szczycie w Kijowie

Na lipcowym szczycie w Kijowie prezydent Ukrainy i przedstawiciele UE potwierdzili swoje silne partnerstwo i zaangażowanie w kolejne etapy zaplanowanych reform. UE ogłosiła programy odpowiedzialnego i skutecznego zarządzania na Ukrainie, a także wsparcie dla społeczności żyjącej w rejonie Morza Azowskiego.
Bałkany Zachodnie coraz bliżej UE

Bałkany Zachodnie coraz bliżej UE

Podczas Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, UE potwierdziła swoje zobowiązanie do zacieśnienia współpracy z regionem przy pomocy konkretnych środków w pięciu kluczowych obszarach: transportu i energii, technologii cyfrowych, gospodarczym, bezpieczeństwa oraz dobrych stosunków sąsiedzkich.
Optymizm na rynku pracy

Optymizm na rynku pracy

Komisja opublikowała dziś swój coroczny przegląd dotyczący zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie w wydaniu z 2019 r. W raporcie podkreślono, że walka z globalnym ociepleniem może być siłą napędową wzrostu gospodarczego i przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy, odnotowano także rekordowe wskaźniki zatrudnienia.
Obywatele UE w walce o środowisko

Obywatele UE w walce o środowisko

Komisja rejestruje trzy nowe inicjatywy obywatelskie: „Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu”, „Zadbajmy o postęp naukowy: uprawy mają znaczenie!” oraz „Zakończmy erę plastiku w Europie”. Uznała jednocześnie, że nie może zarejestrować inicjatywy „Prawo Unii, prawa mniejszości i demokratyzacja instytucji hiszpańskich”.
Sprawiedliwe opodatkowanie

Sprawiedliwe opodatkowanie

Od 1 lipca obowiązuje nowy ogólnounijny system rozwiązywania sporów podatkowych między państwami członkowskimi. Nowe unijne przepisy mają usprawnić rozwiązywanie sporów, ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększyć pewność podatkową dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, które borykają się z problemem podwójnego opodatkowania.
Zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość

Zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość

Finlandia przejęła prezydencję w Radzie UE i opublikowała swój program oraz plan pracy na najbliższe pół roku. W trakcie nadchodząych sześciu miesięcy będzie się skupiać na wzmocnieniu wspólnych wartości, umocnieniu unijnej konkurencyjności oraz podkreśleniu pozycji UE jako globalnego lidera działań klimatycznych.