Przegląd przestrzegania prawa

Przegląd przestrzegania prawa

Przegląd przestrzegania prawa

W lipcowym pakiecie decyzji w sprawie uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego Polska jest wymieniona m.in. w kontekście jakości powietrza, ochrony przyrody, biopaliw i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Żadne z postępowań nie jest na etapie skierowania do Trybunału. Jednocześnie KE zamknęła 146 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych krajów UE.
Ursula von der Leyen w Warszawie

Ursula von der Leyen w Warszawie

Wczoraj, tj. 25 lipca, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Omawiali oni m.in. kwestie dot. funkcjonowania każdego z krajów członkowskich UE, spraw związanych z gospodarką, migracją, handlem, polityką społeczną oraz socjalną.
Zamówienia publiczne według jasnych reguł

Zamówienia publiczne według jasnych reguł

Możliwość odrzucenia nietypowo tanich ofert, preferencje dla firm z państw spoza Unii, które zawarły z UE umowy handlowe, odchodzenie od kryterium najniższej ceny – to niektóre wytyczne KE dotyczące uczestnictwa oferentów z państw trzecich we wspólnotowym rynku zamówień publicznych. - Wszyscy oferenci – zarówno europejscy, jak i z państw trzecich – muszą przestrzegać tych samych zasad – zaznacza komisarz Elżbieta Bieńkowska.
Działania KE na rzecz ochrony światowych lasów

Działania KE na rzecz ochrony światowych lasów

Komisja Europejska określiła nowe ramy działań na rzecz ochrony i odbudowy światowych lasów, Mają one na celu ograniczenie szkodliwej konsumpcji w UE i zachęcanie do korzystania z produktów pochodzących tylko z łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania.
Pomoc dla Azji w okresie monsunowym

Pomoc dla Azji w okresie monsunowym

Komisja Europejska uruchomiła nowy pakiet finansowania pomocy humanitarnej o wartości 10,5 mln EUR, którego celem będzie ograniczenie szkód jakie powoduje pora monsunowa w Azji Południowej i Południowo - Wschodniej. Dodatkowo środki te mają wspierać ludność z zagrożonych rejonów poprzez przygotowywanie ich do podjęcia niezbędnych działań już przed kataklizmem.
Bezpieczeństwo sieci 5G

Bezpieczeństwo sieci 5G

Większość państw UE zakończyła już oceny ryzyka związane z wprowadzeniem 5G. Sieci piątej generacji będą stanowić trzon społeczeństw i gospodarek, łącząc miliardy przedmiotów i systemów, w tym w kluczowych sektorach jak energetyka, transport, bankowość czy opieka zdrowotna. Również procesy demokratyczne, takie jak wybory, w coraz większym stopniu opierają się na infrastrukturze cyfrowej.
Podsumowanie szczytu UE-Kanada

Podsumowanie szczytu UE-Kanada

Na szczycie UE-Kanada przedstawiciele obu stron potwierdzili chęć pogłębiania kooperacji na rzecz ochrony obywateli przed zagrożeniami spowodowanymi m.in. przez zmiany klimatu, a także zapowiedzieli utrzymanie rozwijającej się, owocnej współpracy handlowej.
Sytuacja polskich sędziów według KE

Sytuacja polskich sędziów według KE

Polskie władze nie rozwiały obaw dotyczących zagrożenia sędziów kontrolą polityczną - uznała KE. Dlatego Komisja podejmuje kolejny krok w toczącym się przeciwko Polsce postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując uzasadnioną opinię dotyczącą nowego systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Strona polska ma teraz 2 miesiące na reakcję.
Pierwsza kobieta na czele Komisji Europejskiej

Pierwsza kobieta na czele Komisji Europejskiej

Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawia wczoraj w Parlamencie Europejskim swoje priorytety jeśli zostanie wybrana. Póżniej, o godz. 18, w przeprowadzonym tajnym głosowaniu zdobyła to stanowisko.